Regulamin

Regulamin warsztatów i półkolonii w Fabryce Kreatywności

 

I.   Organizator

Przemysław Gąsiorek
Fabryka Kreatywności
ul. Jagiellońska 1i
32-650 Kęty

Numer konta: 52 1020 2384 0000 9202 0166 0109
PKO Bank Polski

 

II.   Wysyłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

 1. Przez zgłoszenie udziału w warsztatach rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.kreatywneshow.pl lub złożenie go w siedzibie firmy.
 2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłacenie całości lub pierwszej raty opłaty za wybrany warsztat w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak wniesienia opłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego zgłoszenia.
 4. Po zawarciu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w terminie późniejszym.

 

 III.   Warunki realizacji warsztatów i półkolonii

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Opiekun Prawny jest zobowiązany odeprać dziecko po skończonych warsztatach/półkoloniach. W przypadku, gdy Opiekun nie jest w stanie odbierać dziecka osobiście, zobowiązany jest do podania osób uprawnionych do jego odbioru. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazanie go Organizatorowi.
 3. Opiekun odpowiedzialny jest za materialne szkody wyrządzone przez Uczestnika
  i z tego powodu przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną.
 4. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty/półkolonie.
 5. Uczestnik, który nie będzie się stosować się do poleceń prowadzących warsztaty oraz uniemożliwi prowadzenie zajęć, może zostać usunięty z warsztatów.
  W powyższym wypadku Organizator nie zwraca opłaconych należności.
 6. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów
  do prowadzenia warsztatów/półkolonii
 7. Instruktor prowadzący warsztaty/półkolonie może ulec zmianie.
 8. Zajęcia, które nie odbędą się z winy Organizatora zostaną zorganizowane w innym terminie.
 9. W razie nieobecności Uczestnika na warsztatach, istnieje możliwość uczestnictwa w innych zajęciach znajdujących się w ofercie Fabryki Kreatywności, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.
 10. W sytuacji rezygnacji Uczestnika z warsztatów zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów/półkolonii w terminie do dnia planowanego rozpoczęcia zajęć. O decyzji takiej Opiekun zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku odwołania warsztatów/półkolonii Organizator zwraca Opiekunom wszystkie wpłacane wcześniej pieniądze.

 

IV.   Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestnika

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (przedmioty wartościowe, pieniądze) będące w posiadaniu Uczestnika w trakcie trwania warsztatów/półkolonii.

 

V.   Wizerunek

 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie warsztatów/półkolonii Instruktorzy, bądź inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikowi celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej.
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne pisemne oświadczenie do Organizatora.

 

VI.   Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie Uczestnika do Fabryki Kreatywności jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.