"Ośmiel się szukać swojej drogi
- nie bój się być oryginalny!"

  Regulamin

  Regulamin warsztatów i półkolonii w Fabryce Kreatywności

   

  I.   Organizator

  Przemysław Gąsiorek
  Fabryka Kreatywności
  ul. Jagiellońska 1i
  32-650 Kęty

  Numer konta: 52 1020 2384 0000 9202 0166 0109
  PKO Bank Polski

   

  II.   Wysyłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

  1. Przez zgłoszenie udziału w warsztatach rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.kreatywneshow.pl lub złożenie go w siedzibie firmy.
  2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.
  3. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłacenie całości lub pierwszej raty opłaty za wybrany warsztat w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak wniesienia opłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego zgłoszenia.
  4. Po zawarciu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w terminie późniejszym.

   

   III.   Warunki realizacji warsztatów i półkolonii

  1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
  2. Opiekun Prawny jest zobowiązany odeprać dziecko po skończonych warsztatach/półkoloniach. W przypadku, gdy Opiekun nie jest w stanie odbierać dziecka osobiście, zobowiązany jest do podania osób uprawnionych do jego odbioru. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazanie go Organizatorowi.
  3. Opiekun odpowiedzialny jest za materialne szkody wyrządzone przez Uczestnika
   i z tego powodu przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną.
  4. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty/półkolonie.
  5. Uczestnik, który nie będzie się stosować się do poleceń prowadzących warsztaty oraz uniemożliwi prowadzenie zajęć, może zostać usunięty z warsztatów.
   W powyższym wypadku Organizator nie zwraca opłaconych należności.
  6. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów
   do prowadzenia warsztatów/półkolonii
  7. Instruktor prowadzący warsztaty/półkolonie może ulec zmianie.
  8. Zajęcia, które nie odbędą się z winy Organizatora zostaną zorganizowane w innym terminie.
  9. W razie nieobecności Uczestnika na warsztatach, istnieje możliwość uczestnictwa w innych zajęciach znajdujących się w ofercie Fabryki Kreatywności, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.
  10. W sytuacji rezygnacji Uczestnika z warsztatów zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje.
  11. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów/półkolonii w terminie do dnia planowanego rozpoczęcia zajęć. O decyzji takiej Opiekun zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku odwołania warsztatów/półkolonii Organizator zwraca Opiekunom wszystkie wpłacane wcześniej pieniądze.

   

  IV.   Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestnika

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (przedmioty wartościowe, pieniądze) będące w posiadaniu Uczestnika w trakcie trwania warsztatów/półkolonii.

   

  V.   Wizerunek

  1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie warsztatów/półkolonii Instruktorzy, bądź inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikowi celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej.
  2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne pisemne oświadczenie do Organizatora.

   

  VI.   Postanowienia końcowe

  1. Przystąpienie Uczestnika do Fabryki Kreatywności jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

  2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.